Evaluering

Evaluering af Mina Hindholms samlede undervisning

 Folkeskolens prøver maj/juni 2017
 • Vi har konstateret, at eleverne har i historie og fysik/kemi klaret sig rigtig flot i de mundtlige prøver. Resultaterne har desværre ikke været så tilfredsstillende for dansk og matematik, derfor har eleverne i skemaerne for 2017/18 fået tildelt ekstra lektioner i nævnte fag, hvor der er mulighed for at få støtte til faglige vanskeligheder. Dette bliver også suppleret med lektiecafe timerne.
 Prøver og tests
 • Der laves løbende test i løbet af skoleåret, dette giver både elever og lærere gode redskaber til at finde de udfordringer der vil være i vente.
 • I dansk som andetsprog støttes eleverne i fagliglæsning og begrebsforståelser. Eleverne bliver løbende sprogtestet, så de styrkes/løftes til de boglige fag.
Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen
 • At evaluere undervisningen løbende, giver gode redskaber til at hjælpe den enkelte elev i deres skolegang. Vi kan gennem primært sprogtestene få et billede af elevernes faglige niveau, og hjælpe den enkelte med skolegangen alt efter behovene.
 • Team-møderne løfter desuden kvaliteten af faglig støtte til den enkelte elev. Til møderne drøfter lærerne de forskellige pædagogiske tilgange der kunne hjælpe til de elever der har udfordringer, mens de endnu er håndterbare.
 • Eleverne ønskes i gennem hele skoleforløbet at lære, tage hånd om egen skolegang, kvalificeres til at tage ansvar. Selvstændige/individuelle- og gruppearbejde giver eleverne redskaber til at blive trænet i mere fokuseret skolegang.
 • At køre på ens fodspor giver også eleverne gode rammer i undervisningen, så der gives så mange succesoplevelser som muligt.
 • At dokumentere og notere alt giver mulighed for at have historik omkring den enkeltes personlige og faglige udvikling.
Den sociale trivsel for eleverne
 • Klasselærerne har gjort et godt stykke arbejde for at skabe gode fællesskaber i klasserne. Det arbejde er vigtigt og skal fortsætte. Vi oplever generelt, at klasserne fungerer godt og at der bliver taget hånd om udfordringerne. Der er en god relation mellem elever og lærere.
 • Der er fokus på faglighed, tryghed og trivsel. Ledelse og bestyrelse har ønske om fortsat at bevare styrket tryghed og trivsel hos eleverne, derfor er ideen om en tilslutning til konceptet MOT og blive en MOT-skole luftet, og vil for alvor drøftes i personalegruppen til næste evaluering – juli 2018. (Se www.motdanmark.dk)
Forældreinvolvering – skole/hjem samtaler

Forældrene inddrages hver gang der er behov, dette suppleres med skole/hjem samtaler 2-3 gange årligt. Med forældreinvolvering har vi haft mange positive resultater/effekter og dette ønsker vi at fastholde for skolens, lærernes og elevernes liv på efterskolen.

Opsummering

Som resultat af evalueringen af Mina Hindholm Efterskoles samlede undervisning kan følgende konkluderes:

 • At undervisningen lever op til skolens mål og værdigrundlag.
 • At undervisningen i en tilfredsstillende grad støtter elevernes læring mod de mål der er formuleret i undervisningsplanerne for de enkelte fag.
 • At der i alle fag foretages løbende didaktiske og metodiske evalueringer der sikre høj faglighed.
 • At organiseringen af undervisning på niveauhold, og fokus i lektiecafe timerne stimulerer elevernes motivation og læring, og højner undervisningskvaliteten.
 • At 99 % af skolens undervisning gennemføres. Undervisning aflyses således ikke.
Næste evaluering

Den samlede undervisning evalueres igen juli 2018

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Mina Hindholm Efterskole benytter følgende redskaber til evaluering af elevernes udbytte af undervisningen:
 • Folkeskolens mundtlige og skriftlige prøver – herunder obligatorisk projektopgave.

I lovgivningen for efterskoler/friskoler er det ikke fastsat i lov at elever på efterskoler, friskoler og private grundskoler skal udarbejde projektopgaven i 9. klasse, men vi har valgt at sætte det som obligatorisk forløb, og resultaterne bliver bruger aktivt for at evaluere undervisningen.

 • Niveautest 3(4) gange om året

August, november, (februar) og medio april

 • Løbende prøver/test

Evaluering af afsluttede forløb

 • Terminsprøver

Medio januar afholdes terminsprøver i fagene dansk, matematik, engelsk, biologi og geografi.

 • De frivillige Nationale test

De enkelte faglærere bliver informeret om de Nationale Test og gennemfører prøverne i forlængelse af deres undervisningsforløb. Lærerne booker prøverne selv eller i samråd med eksamenskoordinatoren i perioderne mellem oktober-december & marts-april.

 • Clio-system – evalueringsopgaver

Som supplement til fagbøgerne har skolen adgang til samtlige portaler på www.clioonline.dk. Undervisere/lærere kan med denne fordel differentiere deres undervisning samt evaluere hvert forløb med de tilknyttede test, prøver og træningsøvelser som er tilgængelig på hjemmesiden.

 • Hvis elevens faglige niveau anses for at være bekymrende, anvendes der også en række individuelle test.

De nævnte punkter er med til at sikre, at skolens undervisere/lærere kan tilpasse deres undervisningen i forhold til elevernes faglige niveau og undersøge deres udbytte af undervisningen. Igen er ovenstående punkter et udgangspunkt for dialog med elever og forældre om den enkeltes faglige udbytte/udvikling.

Næste evaluering 2018