Bundne fag

Dansk

Formålet med undervisningen er, at eleverne, bl.a. gennem litterære oplevelser, styrker deres muligheder for at indgå i et mangesidet sprogligt fællesskab.

Undervisningen skal fremme elevernes muligheder for at opleve, vurdere, tage stilling og handle. Den skal sigte imod, at de får et middel til erkendelse af deres egen og andres situation, så eleverne kan se deres personlige og kulturelle identitet i en etisk, æstetisk og historisk forståelse og sammenhæng. Desuden bestræbes på, at de får et middel til at erhverve viden, at de får en støtte for begrebsdannelsen og at de får redskaber for oplevelse, kontakt og kommunikation.

Eleverne skal opnå færdigheder i at se, lytte, tale, læse og skrive sproget, så de bliver i stand til at opfatte og udtrykke sig sikkert, personligt og alsidigt i samspil med andre.

Centrale områder

Danskundervisningens grundlæggende færdigheder er at se, lytte, tale, skrive og læse.

Dansk sprog og litteratur er kernen i arbejdet med at udvikle elevernes færdigheder i at forstå, udtrykke sig ved hjælp af, eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer. Undervisningen omfatter kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold og mellem sprog og litteratur og om kommunikation. Eleverne skal udvikle en åben, analytisk og sammenlignende indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. Hermed styrkes deres bevidsthed og forståelse om egen plads i tilværelsen, med udgangspunkt i dansk kultur og litteraturhistorie.

Arbejdet med litteratur omfatter såvel umiddelbar oplevelse som færdigheder i fortolkninger.

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at blive præsenteret for norsk og svensk litteratur.

Ved at klikke på linket, åbnes siden med fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget dansk.

Dansk – Fælles Mål, læseplan og vejledning

Matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen, og undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng.

Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Centrale områder

Ud fra analyse af data og informationer skal eleverne kunne formulere og løse problemer ved brug af matematikken. De skal kunne benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser for de fundne løsninger. På grundlag heraf skal de kunne vurdere og tage stilling til de betragtede problemer i den sammenhæng, hvori de indgår.

Faglige områder/ kompetenceområder:
 • Matematiske kompetencer
 • Tal og algebra
 • Geometri og måling
 • Statistik og sandsynlighed.
Eleverne skal opnå færdighed i:
 • At anvende tal
 • At beskrive størrelser ved måling og beregning
 • At bruge grafiske fremstillinger
 • At arbejde med geometri i plan og rum
 • At benytte variabler og formler
 • At anvende og vurdere statistik
 • At forholde sig til sandsynligheder
 • At vurdere matematikkens ‘måle veje’ princippers muligheder og begrænsninger.

Ved at klikke på linket, åbnes siden med fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget matematik.

Matematik – Fælles Mål, læseplan og vejledning

 

Fysik/Kemi

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår fysisk og kemisk viden og indsigt, samt kendskab til relevante økologiske sammenhænge. Endvidere skal eleverne opnå forståelse af naturvidenskab og teknologi som en del af vor hverdag, vor kultur og vort verdensbillede. Der lægges således vægt på fysik- og kemiundervisningens almendannende karakter.

Undervisningen skal stimulere elevernes interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik, samt give dem forståelse af den verden, de selv er en del af.

Undervisningen skal give eleverne:
 • Kendskab til grundlæggende fysiske og kemiske begreber og lovmæssigheder
 • Indsigt i naturvidenskabens arbejdsmetoder og dens anvendelse i hverdagen
 • Forståelse for fysisk, kemisk og økologisk tankegang.

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan vurdere og tage stilling til naturvidenskabelige og teknologiske problemer af betydning for den enkelte og samfundet, samt medvirke til at eleverne kan tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt.

Centrale områder

Med udgangspunkt i elevernes hverdag og samfundsrelaterede emner vil undervisningen behandle udvalgte emner indenfor følgende kundskabs- og færdighedsområder:

Fagets arbejdsmetoder og betragtningsområder:
 • Stoffer og fænomener omkring os
 • Det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Liv og miljø
 • Teknologi
 • Ekskursioner til relevante produktions- og forskningsenheder.
 • Eksperimentets betydning for teoridannelsen
 • Apparaturkendskab
 • Livets opståen
 • Tid og rum
 • Radioaktivitet
 • Stoffer og fænomener omkring os f.eks. atomfysik, lys, kemien omkring os
 • Det naturvidenskabelige verdensbillede f.eks.
 • fødevareproduktion og landbrug
 • økologi og miljø
 • energikilder
 • kost og ernæring
 • elektronik
 • elektricitetsproduktion

Undervisningen vil veksle mellem teorigennemgang, demonstrationsforsøg, elevforsøg, film, video og ekskursioner.

Ved at klikke på linket, åbnes siden med fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget fysik/kemi.

Fysik/Kemi – Fælles Mål, læseplan og vejledning

 

Idræt

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætsoplevelser opnår fysiske færdigheder samt social forståelse, således at deres kropslige og almene udvikling fremmes.

At eleverne oplever glæden ved og betydningen af fysisk udfoldelse i forpligtende samspil med andre.

Der vil tages udgangspunkt i elevernes færdigheder og kundskaber, og undervisningen vil forbedre elevernes koordinationsevne, styrke og tekniske færdigheder indenfor idrætsfaget.

Centrale områder

Idrætsundervisningen bygger på en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter, som sammen med teoretiske og musiske aspekter skal give eleverne erfaringer med sammenhænge mellem krop og kultur.

Udgangspunktet for undervisningen er, at eleven møder op med en åben og nysgerrig tilgang til faget, således at elevens egne færdigheder og kundskaber er grundlaget for fordybelse indenfor såvel kendte som ukendte områder.

Vi vil komme til at arbejde indenfor følgende områder:

 • Boldspil og Slagboldspil
 • Gymnastik
 • Atletik
 • Grundtræning
 • Teori
 • Idrætsmassage
 • Adventure

Undervisningen vil veksle mellem oplevelser og ophold i naturen og idrætshal

Ved at klikke på linket, åbnes siden med fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget idræt.

Idræt – Fælles Mål, læseplan og vejledning

Kristendomskundskab

Formålet med undervisningen er, at eleverne erhverver viden om kristendommen, islam, jødedom, naturreligioner og øvrige. Det tilstræbes, at eleverne får forståelse af religiøse grundbegreber, og derigennem et bredere grundlag for at erkende og tage stilling til religiøse og etiske livsspørgsmål, og dermed bedre forståelse for at leve i et pluralistisk samfund.

Centrale områder:
 • Kildekritik
 • Etiske spørgsmål
 • Det religiøse sprog og grundbegreber
 • Tro og viden
 • Myter og symboler
 • Profeter og profetier
 • Skabelsesberetningen
 • Ritualer og liturgi
 • Dogmatik
 • Udvalgte tekster og temaer i Koranen, GT og NT

Ydermere skal eleverne arbejde med at erkende og forstå forskellige ismer, filosofiske retninger og menneskesyn. Etiske grundovervejelser, livskvalitet og livsværdier har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.

Undervisningen skal skabe ramme for oplevelse og indsigt, så eleverne får kendskab og forståelse for forskellige livsanskuelser, livsformer og holdninger.

Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen.

Undervisningen

Elevernes erfaringer og oplevelser uddybes i mødet med det faglige stof. Faget tolker menneskers tanker og handlinger i et etisk og filosofisk perspektiv.

Indholdet organiseres i emner/ temaer og problemstillinger. De udvælges på en sådan måde, at arbejdet bliver vedkommende og perspektiverende for eleverne. Indholdet skal knyttes til elevernes virkelighedsopfattelse og livsforståelse.

Undervisningen skal udvikle elevernes færdighed i at kunne:

 • Samtale om, hvad det er at være til
 • Formulere vedkommende etiske og moralske spørgsmål og forfølge dem
 • Diskutere og tage stilling til forskellige filosofiske og politiske retninger
 • Forstå og respektere forskellige livsopfattelser og menneskesyn.

Ved at klikke på linket, åbnes siden med fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget kristendomskundskab.

Kristendomskundskab – Fælles Mål, læseplan og vejledning

 

Historie

Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • Gøre rede for begivenheder og argumentere for sammenhænge fra dansk historie og sætte disse i relation til omverdenens historie.
 • Forklare forskellige måder at organisere et samfund på og underbygge med lokale, nationale, nordiske og globale eksempler.
 • Gøre rede for og drøfte sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourcer i forskellige historiske perioder.
 • Forholde sig til eksempler på kulturmøder og kultursammenstød i dansk, europæisk og global sammenhæng.
 • Gøre rede for almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk.
 • Karakterisere sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i.
 • Indgå i diskussion om forandringer i forskellige perioders opfattelser af magt og ret, herunder regulering af forholdet mellem den enkelte og fællesskabet.
 • Analysere eksempler på brug af historie fra alle perioder.
 • Definere almindeligt brugte historiske begreber og anvende kildekritik.
 • Indkredse historiske emner og temaer og indgå i dialog herom.
 • Formulere relevante spørgsmål til emner og temaer og begrunde mulige løsningsforslag.
 • Søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder og at bearbejde disse oplysninger.
 • Vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden.
 • Udforme historiske fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb.

Ved at klikke på linket, åbnes siden med fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget Historie.

Historie – Fælles Mål, læseplan og vejledning

Samfundsfag

I samfundsfag arbejdes der med følgende områder:

 • Begrebet demokrati og demokratiske processer i samfundet, herunder det danske politiske system.
 • Forskellige ideer, værdier og interesser der præger den politiske beslutningsproces.
 • Det internationale samfund, internationaliseringen og Danmarks og Nordens rolle i europæisk og global sammenhæng.
 • Velfærdssamfundet.
 • Kultur og kulturmøder, herunder problemstillinger i tilknytning til etniske grupper, racisme og menneskerettigheder.
 • Sammenhænge mellem et moderne samfund, økonomiske interesser og naturgrundlaget.
 • Udnyttelsen af ressourcer, forbruget af energi og forureningen af naturen diskuteres som en global miljøproblematik.
Centrale færdigheder
 • Analysere, fortolke og vurdere væsentlige samfundsproblemer og deres historiske forudsætninger.
 • Anvende historie- og samfundsfaglige begreber i behandlingen af emner og temaer.
 • Diskutere og reflektere over egne og andres holdninger og værdivalg.

Ved at klikke på linket, åbnes siden med fagformål, introduktion, Fælles Mål, læseplan og vejledning for faget Samfundsfag.

Samfundsfag – Fælles Mål, læseplan og vejledning